Indirekta hälsoeffekter

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig version

Utsläppen av luftföroreningar påverkar oss direkt, genom ämnen som vi andas in, men också indirekt:


       Foto: Helen Sotiriadis CC BY-NC-SA

Försurningen ökar metallupptaget

Nästan alla metallers rörlighet ökar i sura miljöer. Flera av dem är giftiga och risken för att vi får i oss dem ökar när miljön försuras. Upptaget kan ske via försurat brunnsvatten eller genom att grödornas upptag av metaller ökar och vi därigenom får i oss mer via födan.

 

 

 


       Foto: Irina Patrascu CC BY

Tunnare ozonskikt ger hudcancer

Utsläppen av ozonnedbrytande ämnen, framför allt klor- och brominnehållande ämnen, tunnar ut ozonskiktet och gör att mer ultraviolett ljus når jordytan.

Det finns ett klart samband mellan exponering för s.k. UV-B-strålning och hudcancer. Störst är risken för ljushyade personer. Ökad UV-B-strålning kan även försvaga immunförsvaret hos såväl ljus- som mörkhyade personer. Detta ökar risken för infektionssjukdomar och cancer. Flera ögonsjukdomar, bl.a. grå starr, anses också kunna öka om UV-B-strålningen ökar.

 


       Foto: andylangager CC BY-NC

Varmare klimat orsakar stora hälsoproblem

Även om medeltemperaturen över året bara ökar några få grader kan antalet mycket varma dagar bli många gånger fler. Svåra värmeböljor leder vanligtvis till att många äldre människor dör en för tidig död. Många forskare befarar att ett varmare klimat kommer att ge oss fler extrema vädersituationer. Det medför fler skadade och dödade i samband med översvämningar, orkaner, etc.

En annan förväntad effekt av ett varmare klimat är ökad utbredning av sjukdomar som sprids av insekter och olika parasiter, t.ex. malaria och bilharzia (snäckfeber), eftersom sjukdomsalstrarna och/eller deras värddjur kan öka sin utbredning.

Varmare klimat kan även ge upphov till fler fall av livsmedels- och vattenförgiftningar, orsakade av bakterier och parasiter. Av central betydelse för människors hälsa är naturligtvis tillgången på dricksvatten, mat, bostad och försörjningsmöjligheter - förutsättningar som kan äventyras för stora befolkningsgrupper vid en klimatförändring.