Lönsamt att minska utsläppen

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig version


       Foto: Stuck in customs CC BY-NC-SA

Att minska utsläppen av försurande ämnen enbart genom att tillämpa bästa tillgängliga teknik i hela Europa är varken det bästa eller billigaste sättet att få ner utsläppen.

Det är av flera skäl vettigare att förändra energi- och transportsystemen i riktning mot långsiktig hållbarhet. Inte minst för att det är en förutsättning för att minska utsläppen av växthusgasen koldioxid.

Många av systemförändringarna medför dessutom minskade utsläpp till väsentligt lägre kostnader än de dyraste tekniska åtgärderna. Ett åtgärdspaket med enbart tekniska åtgärder medför alltså en kraftig överskattning av kostnaderna för att få ner utsläppen.

Men ändå lönar det sig!

Att genomföra de utsläppsminskningar som föreskrivs i 1999-års Göteborgsprotokoll beräknades sammantaget att kosta de europeiska länderna ca 24 miljarder kronor per år att genomföra år 2010. Detta under förutsättning att enbart tekniska utsläppsbegränsande åtgärder används, vilket leder till en påtaglig överskattning av de verkliga kostnaderna.

Mycket pengar kan det tyckas. Men vinsterna, enbart i form av förbättrad hälsa och minskad korrosion på moderna byggnader, beräknades till nästan 110 miljarder kronor årligen - alltså ett fyra till fem gånger så stort belopp.

Därtill ska läggas en rad miljövinster som inte kan värderas i pengar och därför inte ingår i kalkylen, t.ex. avsevärda förbättringar i ekosystemen.

De kostnad-nytto-analyser som gjorts av EU-kommissionen i samband med deras arbete under 2012 och 2013 med en ny  tematisk strategi för luftföroreningar  visar liknande resultat. Beroende på ambitionsnivå beräknas hälsovinsterna bli upp till 50 gånger högre än kostnaderna.

Trots överskattade kostnader och underskattade vinster är det alltså klart lönsamt att ta krafttag mot de försurande utsläppen.

Slutsats: Det kan bli dyrt att minska utsläppen, men det blir ännu dyrare för samhället om vi låter bli!

 

Flera flugor i en smäll

Poängen med att samtidigt åtgärda utsläppen av växthusgaser och försurande och hälsoskadliga luftföroreningar har demonstrerats i en rad studier.

De visar att om EU tar klimathotet på allvar och kraftigt reducerar utsläppen av koldioxid så sjunker kostnaden för att minska utsläppen av försurande och ozonbildande ämnen drastiskt, med upp till flera tiotals miljarder kronor årligen.