Politik

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig version


       Illustration: Lars-Erik Håkansson

Luften är en i högsta grad internationell fråga - föroreningarna känner inga gränser. Här ges korta beskrivningar över utvecklingen internationellt inom EU, Konventionen om gränsöverskridande luftföroreningar och Internationella sjöfartsorganisationen:

Luftpolitiken inom Europeiska Unionen var länge splittrad., men sedan mitten av 1990-talet sker ett mer strukturerat arbete med övergripande strategier som följs av lagförslag. Övergripande krav på minskade utsläpp i varje medlemsland finns i det s.k. takdirektivet från 2001 och minimikrav för hur förorenad luft som tillåts fastställs i luftkvalitetsdirektivet från 2008. Därtill finns lagar och regler som reglerar utsläppen från olika sektorer, som kraftverk, industrier, bilar pch hushåll.

Läs mer>>

Konventionen om gränsöverskridande luftföroreningar (LRTAP-konventionen). Ett ramavtal som omfattar Europa och Nordamerika och som skrevs under 1979. Har sedan dess kompletterats med en rad protokoll där länderna åtar sig att minska utsläppen av olika luftföroreningar.

Läs mer >>

Internationell sjöfart är en sektor som länge helt saknade luftföroreningsregler. Sjöfartens utsläpp har därför fortsatt att öka och blir allt viktigare i takt med att utsläppen på land minskar. Sedan 2005 finns vissa miljökrav, dels i ett protokoll under Internationella sjöfartsorganisationens MARPOL-konvention och dels i ett EU-direktiv som reglerar svavelhalten i marina bränslen.

Läs mer >>

Svensk miljöpolitik ligger utanför Luftförorenings- och klimatsekretariatets arbetsområde. Här hänvisar vi istället till våra medlemsorganisationer.